Na terapiu alebo vyšetrenie
sa prosím objednajte telefonicky

kontakt

„Človek sa nemá snažiť byť tým, čím nie je,

ale stať sa, tým kým je.“

/Perls/

Dopravná psychológia

Ako dopravný psychológ realizujem Psychologické vyšetrenia podľa zákona o cestnej premávke Z.z. č. 8/2009.


Dopravná psychológiaPosudzujem psychickú spôsobilosť  vodičov pre kategórie:

  • vodiči nákladných vozidiel
  • vodiči autobusov
  • vodiči  taxislužby
  • vodiči osobných motorových vozidiel
  • vodiči na odporúčanie lekára
  • vodiči žiadajúci vrátenie vodičského oprávnenia
  • žiadatelia o vodičské oprávnenie všetkých skupín
  • učitelia autoškôl


Posúdenie spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia,
ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky, senzomotorickej reaktivity, osobnostných charakteristík a ďaľších schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla. V rámci vyšetrenia používam štandardizované psychodiagnostické metodiky vrátane prístrojovej techniky.

Poskytujem Odborné poradenstvo pre vodičov podla novely zákona č.8/2009 Z.z.

Čo je odborné poradenstvo a koho sa týka?


Pojem „odborné poradenstvo“ je  na Slovensku známy od 1.11.2011, kedy vstúpila do platnosti novela zákona č.8/2009. Podľa novely vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z. je odborné poradenstvo „profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva...“ Novela zákona upravuje postihy vodičov,“...ktorí sú dôvodne podozriví z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie“.

Ako má klient postupovať?


Vodič musí podstúpiť viacero povinností, aby mu bol jeho vodičský preukaz prinavrátený. Na základe Rozhodnutia vydaného orgánom Policajného zboru je povinný podrobiť sa  preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti vodiča u lekára – psychiatra. Úlohou psychiatra je zistiť, či vodič je na alkohole alebo inej návykovej látke závislý. V prípade, že psychiater závislosť nepotvrdí, je možné predpokladať, že došlo iba k užitiu alkoholu a vodič v tom čase šoféroval. Dôvodom takéhoto správania je podcenenie alebo nedostatočná informovanosť o vplyve alkoholu na riadenie motorového vozidla a tiež málo vedomostí o odbúravaní alkoholu. V takomto prípade, ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, orgán policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému psychologickému poradenstvu u dopravného psychológa. Po splnení všetkých podmienok účasti dostane vodič doklad o absolvovaní odborného poradenstva.

Aké sú podmienky a ciele odborného poradenstva?


Odborné poradenstvo prebieha v skupine pod vedením toho istého psychológa a s tými istými účastníkmi. Odborné poradenstvo má spolu 12 vyučovacích hodín a jedno výstupné individuálne interview. Týchto 12 hodín je rovnomerne rozdelených do 4 stretnutí. Interval medzi jednotlivými stretnutiami je najmenej 7 a najviac 14 dní. Rozsah a obsah odborného poradenstva určuje vyhláška.

Ako vyplýva z uvedeného, odborné poradenstvo nie je nijakou formou protialkoholickej liečby. Cieľom je (formou diskusie) poskytnúť informácie a  doplniť vedomosti o pôsobení alkoholu na ľudské správanie, na šoférovanie, odbúravanie alkoholu, výpočet zbytkového alkoholu a pod. Hlavným cieľom je teda zvýšenie bezpečnosti a zodpovednosti správania v cestnej premávke a najmä tomu aby vodič predišiel opakovanému priestupku v budúcnosti.


Predbežný záujem a registrácia

V prípade záujmu vyplňte tento formulár. Na uvedené telefónne číslo sa vám spätne ozveme a dohodneme s vami všetky potrebné záležitosti,

Ordinačné hodiny

Pondelok
07:00 - 15:00
Utorok
07:00 - 18:00
Streda
07:00 - 15:00
Štvrtok
07:00 - 12:00
Piatok
07:00 - 12:00
Vyšetrenia je možné dohodnúť aj iných v časoch po dohode. Vždy je potrebné vopred sa telefonicky objednať.

Psychológ

PhDr. Katarína Kubašovská
Letná 40, 040 01 Košice

Objednávanie: 0905 18 18 25